Róża różańcowa

 

 

  Zdrowaś Maryjo

RÓŻANIEC jest wspaniałą modlitwą w swej prostocie i głębi. Każde ZDROWAŚ MARYJO jest różą wysłaną do NIEBA, która wypełnia Matkę Bożą ogromną radością. Na tle słów ZDROWAŚ MARYJO człowiek uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

Do odmawiania Różańca św. zachecała Matka Boża wobjawieniach w LOURDES, LA SALETTE I FATIMIE.

Wnaszej Polskiej Misji Katolickiej, Różę żywego różańca założyły Panie: Zofia Szygowska, Klara Napierski, i nieżyjąca już św pamięci Anna Richter, a było to w 1980 roku.

Odmawiamy Różaniec św do dzisiaj, ponieważ jest On dla nas największym skarbem, potęgą, ratunkiem dla duszy, dla świata, a także swoistym bukietem RÓŻ ofiarowanym SERCU KRÓLOWEJ NIEBA I ZIEMI.

Módlmy się więc różańcem św by MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA błogosławiła nas i nasze rodziny, cały świat swoim kochającym Matczynym spojrzeniem oraz nieustannie płonącym Sercem.

„Jestem caly Twój i wszystko, co moje do Ciebie należy.

Przyjmę Ciebie całym sobą

Daj mi swoje Serce Maryjo”

Św Jan Paweł II

U W A G A !

 

s. Malwina Sztuka Warszawa, 3. 12. 2018

Dar Trójcy Świętej
Pasja Miłości

 

Pieśń: Duchu Miłości wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa……

 

„Cichutko śpi Getsemani sad, lecz ciszę przerywa raz po raz,
westchnienie i ból, bo straszny ten bój, przeżywa Jezus mój. Cichutko zaprasza Ciebie, pójdź i popatrz jak cierpiał tam, wśród wzgórz, On zbawić cię chce, Miłością się zwie, Pan Jezus kocha cię.”

„Nadchodzi godzina, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie.”
„Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”
„Ojcze, jeśli chcesz , zabierz ten kielich ode Mnie. Ale nie moja wola, lecz Twoja niech się dzieje.”

Panie Jezu idąc Twoją drogą krzyżową pragniemy wsłuchać się w Twą synowską relację, w Ducha modlitwy i miłości.

STACJA I – JEZUS PRZED PIŁATEM

„Królestwo moje nie jest z tego świata. Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy kto jest z prawdy, jest mi posłuszny.” Piłat zapytał: „A cóż to jest prawda? Skąd pochodzisz? Lecz Jezus milczał.”

MILCZENIE. To właśnie milczenie rozpoczyna drogę powrotną do Ojca i pozwala dotykać najgłębszych tajemnic.
„Oto mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”
„Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie.” „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.”

STACJA II – JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWE RAMIONA

„Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne.

Na barkach Jezusa zawisł cały świat, a Jezus przyjmuje krzyż z miłością.

„Ojcze Ja uświęcam się za nich, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.”
,,Bóg poświęcający się dla człowieka, człowiek poświęcający się dla Boga.”
Jezus, który nieustannie nas zaprasza ,,Teraz Ty, Ojcze, obdarz Mnie u siebie tą chwała, jaką miałem u Ciebie przed zaistnieniem świata.”

STACJA III – I UPADEK PANA JEZUSA

Ciężki krzyż, pełen grzechowych rozłąk z Bogiem Ojcem,
ta najboleśniejsza tęsknota Ojca za dzieckiem, Dziecka za Ojcem…

„Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga … tym zniknieniem swoim.
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, jedną maleńką duszą tak wiele ubyło”

,,Nikt nie przychodzi do Ojca mego jak tylko przeze Mnie.”
„W domu mego Ojca jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce.”

,,Często stamtąd na mnie patrzy, spojrzeniami przykuwając mi twarz. Czy ty wiesz, czy ty wiesz, mój bracie jak miłuje nas Ojciec nasz?
Ale głębi owych słów nikt nie zna, ale przyczyn najdalszych nikt nie wie. Jaka męka to była bezbrzeżna, ta samotność na krzyżowym drzewie.
Lecz nie krew, która w drzewie rozkwitła jak rozkwita każdy trud w jutrzejszym chlebie. Tylko to odepchnięcie od Ojca, to odtrącenie…
Za te słowa: Czemuś mnie opuścił, Ojcze,Ojcze za mej Matki płacz, Ja na wargach Twoich odkupiłem dwa najprostsze słowa: Ojcze nasz”.

STACJA IV – PAN JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Dwa serca bijące tym samym rytmem, oddychające tą samą wolą – pragnieniem pełnienia woli Ojca.
,,Oto ja Służebnica Pańska niech mi się stanie według słowa Twego”
Ojcze ,,Oto idę, aby pełnić wolę Twoją”
Mają siebie wzajemnie. I to też oddają.
Jestem Pamiętam Czuwam

STACJA V – SZYMON POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI

,,Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata”
Przymus , który staje się błogosławieństwem i współudziałem w trudzie, ale
i w chwale.

,,Uroczyście zapewniam Was: Kto wierzy we Mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie ja czynię, a nawet dokona większych od nich , ponieważ ja odchodzę do Ojca. O co tylko prosicie w moje imię, spełnię to , aby Ojciec został uwielbiony w Synu.”

STACJA VI – WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI

Zakrwawiona twarz Jezusa. Jeden gest niewiasty. Prawdziwe Oblicze Boga.
„Wysławiam Cię Ojcze nieba i ziemi , że ukryłeś to przed mądrymi
i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. Mój Ojciec przekazał mi wszystko i nikt nie wie, kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.”

To , co niewidzialne dla oczu, widzi się sercem.

,,Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi , do tego i Ja się przyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ale jeśli ktoś się Mnie wyprze przed ludźmi, tego
i Ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie.’’

STACJA VII – DRUGI UPADEK PANA JEZUSA

Jezus upada, ale z miłości znów powstaje.
Zagubienie Jezusa.
,,Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”

Boga nie można zrozumieć, można Go posiąść tylko miłością.
On jest zawsze obecny przez swoją wszechmoc i miłość. Zagubić Jezusa, aby Go na nowo odnaleźć. Każdy kryzys i trud poszukiwania to zaproszenie
do pełnego zawierzenia Bogu.

,,Oczyści synów Lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać dla Jahwe ofiary sprawiedliwe.”
„Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.”

 

 

STACJA VIII – JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY

,,Córki Jerozolimskie nie płaczcie nade Mną. Nad sobą raczej płaczcie i nad dziećmi waszymi.”

Kto staję w prawdzie przed sobą …zapłacze też nad sobą.
Sercem skruszonym Ty Boże nie gardzisz.

 

STACJA IX – TRZECI UPADEK PANA JEZUSA

Pan Jezus znów dotyka twarzą ziemi…by oczyścić ją i uświęcić , jak wtedy, gdy wszedł do świątyni Jerozolimskiej, wypędzając sprzedawców.

„Gorliwość o dom Twój pożera mnie”
„Zabierzcie to wszystko i nie róbcie targowiska z domu mego Ojca!”

Świat chce zniszczyć to co duchowe i bezinteresowne, zaprzedać
to co prawdziwe. Jezus przyjmuje upokorzenia, by uwolnić ciało od chciwości
i pożądliwości.

,,Ciało jest świątynią Ducha Świętego, kto zniszczy Świątynię, tego zniszczy Bóg”

STACJA X – OBNAŻENIE Z SZAT

Jezus całkowicie ogołocony, upokorzony i pohańbiony. Staje w obronie miłości i ludzkiej godności.

,,Ten kto żyje w prawdzie zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne, jako dokonane w Bogu”
„Sprawiedliwy Ojcze! Świat Cię nie poznał, Ja jednak Cię poznałem. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką Mnie umiłowałeś, i abym Ja był w nich.”

To co najbardziej wartościowe jest ukryte, owiane tajemnicą. Jezus nie chciał być królem podziwianym, tylko królem podziwiającym swego Ojca i każdego człowieka.

 

STACJA XI– PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

Szorstki krzyż , a na nim Jezus rozpięty na ramionach.

,,Ze względu na Mnie będą prowadzić was przed namiestników i królów, abyście dali świadectwo wobec nich i pogan. A gdy staniecie przed sądem, nie martwcie się o to, co macie mówić. Właśnie wtedy będzie wam dane, co macie mówić, bo nie wy będziecie mówili, ale Duch waszego Ojca przemówi przez was.”
„Tylko prawda was wyzwoli.”

 

STACJA XII – ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

Z krzyża płynie najdoskonalsza woń modlitwy i miłości.
,,Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.”
,,Zaprawdę mówię ci, jeszcze dzisiaj będziesz ze Mną w raju.”
,,Niewiasto oto Syn Twój! Oto Matka twoja.”
,,Eloi, Eloi, lamma sabachtani! to znaczy: Boże mój, Boże mój ,czemuś Mnie opuścił.”
„Pragnę.”
„Wypełniło się.”
,,Ojcze w ręce Twoje oddaję Ducha mego.”

STACJA XIII – PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Największe uniżenie serc w historii świata. Matka Miłosierdzia klęka, by podnieść Koronę i modlić się do Ojca:
,,Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy całego świata.”

 

 

STACJA XIV – PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Zimny grób, w którym spoczęło ciało Jezusa, to otwierająca się brama nieba. To symbol przejścia i nadziei, która jest pomostem między wiarą
a miłością wieczną.

„Nie pozostawię was sierotami, lecz powrócę do was.”

W samo centrum Tajemnicy Trójcy Świętej zostaje włączony człowiek.

,,Każdy kto Mnie miłuje będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy z nim wieczerzać.”

 

Zakończenie:

,,Jak Ojciec Mnie umiłował, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej.”

,,Niech modlitwa moja unosi się jak kadzidło przed ołtarzem Twoim,
a podnoszenie rąk moich jak ofiara wieczorna.”

Panie Jezu całe Twe życie było jedną nieustającą modlitwą wstawienniczą, uwieńczoną na krzyżu za zbawienie całego świata ku chwale Boga Ojca. Naśladując Cię w naszym życiu pragniemy, abyśmy z ,,dziecka”, które uczy się o Ojcu stali się Synem, który zna Ojca. Abyśmy tak jak Ty doskonale wypełnili wolę Ojca w naszym życiu.
O Duchu Święty Uświęcicielu, węźle Boskiej Trójcy przemieniaj nas, abyśmy mieli jedno serce i jednego Ducha.

,, Niech nasza droga będzie wspólna, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna, niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

 

 

Bóg jest Miłością.
Miejmy odwagę żyć dla Miłości ! Miejmy odwagę żyć Eucharystią.

Pieśń: Jezus Najwyższe Imię Nasz Zbawiciel Książę pokoju
Emmanuel Bóg jest z nami
Odkupiciel Drzewo Żywota
Święty Bóg Mesjasz Prawdziwy
Ojca Syn Umiłowany
Zgładził grzech
Baranek na wieki
królów Król i panów Pan

Jeżeli  masz potrzebę w sercu,modlić się piękną  modlitwą różańcową  we wspólnocie żywego różańca św.  przy naszej P.M.K.  to ZAPRASZAMY w każdą pierwszą sobotę miesiącą na wieczorną Eucharystię.